Privacy Policy 

 1. Algemeen

Verantwoordelijke gegevensbewerking

Gingers BV
Luxemburgstraat 20
9140 Temse
BE0745.596.339

(hierna genoemd “Gingers”)

 

Dataprivacy is van groot belang voor Gingers en we willen open en transparant zijn met onze  verwerking van uw persoonlijke gegevens.  Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd.

Dit Privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Gingers verzamelt tijdens je interacties met Gingers, zoals wanneer je onze website en webshop bezoekt, je producten of diensten aanschaft die worden aangeboden door Gingers, je abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met Gingers, enzovoort. Het beschrijft welke persoonsgegevens Gingers van u verzamelt en verwerkt en hoe en waarom we deze persoonsgegevens gebruiken.

Bij de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens trachten wij te allen tijde te handelen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de

Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) (hierna de “AVG”) en alle wettelijke of reglementaire bepalingen terzake.

 

 1. Welke gegevens worden bijgehouden en verwerkt?

In het kader van je interactie met Gingers kunnen de volgende persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden:

 • Gegevens om u te identificeren, zoals naam, adres, telefoonnummer(s), geboortedatum
 • e-mailadres, IP-adres, ...;
 • Betalingsgegevens: gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals uw credit- of debitcardnummer en de bij uw betaalinstrument horende beveiligingscode;
 • Demografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht, voorkeurstaal;
 • Interesses, kledingmaat, stijlvoorkeuren en gelijksoortige informatie: wij gebruiken daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere aankopen en bestellingen en surf- en zoekgedrag met behulp van cookies. Over cookies kan u hieronder meer lezen.

 

 1. De manier waarop we persoonsgegevens verkrijgen

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens op verschillende manieren. Bepaalde persoonsgegevens worden door ons verzameld wanneer u (online) aankopen verricht. Andere persoonsgegevens bezorgt u ons bij registratie op onze website, online inschrijving op onze nieuwsbrief, het invullen van contactformulieren, deelname aan wedstrijden, enquêtes of promoties, ... Ook via sociale media kunnen persoonsgegevens verkregen worden, bv. wanneer u inlogt met uw facebook account.

Anderzijds verkrijgen wij ook persoonsgegevens via uw bezoek aan onze website en via cookies (uw IP-adres en informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze website raadpleegt) of via commerciële acties. Wij verkrijgen ook persoonsgegevens van derden, zoals professionele dataleveranciers of commerciële partners met wie we gezamenlijke marketingactiviteiten ontplooien. Gingers heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, klanten of prospecten die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van de ouders of wettelijke voogd(en) of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker, klant of prospect ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e- mailadres: info@gingers.be

 

 1. Grondslagen en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt nadat u ons daartoe je uitdrukkelijke toestemming hebt verleend (via het invullen van registratie- of contactformulieren). Verder is het mogelijk dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van aankopen en/of bestellingen die u bij Gingers geplaatst hebt, namelijk de uitvoering van onze overeenkomst. Ook is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In andere gevallen vindt de verwerking van u persoonsgegevens plaats voor commerciële doelstellingen op basis van het gerechtvaardigd belang van Gingers, waarbij de verwerking plaatsvindt op basis van een belangenafweging (zo bijvoorbeeld communicatie die we u als klant doen toekomen over aanbiedingen en producten die u kunnen interesseren). Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doelstellingen verzameld en

verwerkt:

 1. voor onze bedrijfsvoering;
 2. voor de afhandeling van uw aankopen/bestellingen;
 3. verwerking van ingeruilde producten of retours;
 4. voor het voeren van marketingacties (per post, telefoon of op elektronische wijze,

zoals via e-mail of SMS met betrekking tot aanbiedingen en acties die u kunnen

interesseren);

5. om u de mogelijkheid te bieden om in te gaan op aanbiedingen en deel te nemen aan wedstrijden;

 1. om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan klantenbevragingen;
 2. voor de optimalisatie van de website;
 3. om onze producten en diensten te verbeteren;
 1. met het oog op het bepalen van uw interesses en voorkeuren, onder andere door de analyse van uw aankopen/bestellingen;
 1. behandeling van vragen of klachten. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS, of via sociale media, met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over Gingers gerelateerde evenementen (voor marketingdoeleinden). Indien u dit soort communicatie niet langer van ons wenst te ontvangen, hebt u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige communicatie. Dit kan door ons te contacteren op het hogervermelde e- mailadres of per post op bovenvermeld adres.

Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen we je vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden.

 

 1. Veiligheid

Gingers neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en streeft ernaar dat alle gegevens waarover zij beschikt steeds zoveel als redelijkerwijze mogelijk is, vertrouwelijk worden behandeld en dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zoals het gebruik van firewalls, beveiligde servers, paswoordbeveiliging, twee-factor authenticatie,  Binnen Gingers zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

 

 1. Bewaartermijn

 Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is voor de naleving van een wettelijke verplichting, om geschillen te beslechten of om overeenkomsten af te dwingen, bewaart Gingers uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de verwerkingsdoeleinden, zoals beschreven in dit Privacy- en cookiebeleid onder “grondslagen en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens”.  Gingers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het kader van de uitvoering van onze overeenkomsten hanteren wij een bewaartermijn van 10 jaar na het beëindigen van de overeenkomst of zolang wij soortgelijke producten of diensten aanbieden op de markt als diegene waarvoor wij met u een overeenkomst hebben gesloten, al naargelang welk van de beide termijnen de langste is; in het kader van de verwerking van uw contactgegevens buiten de uitvoering van overeenkomsten hanteren wij een bewaartermijn van 12 maanden.

 

 1. Overdracht van gegevens 

Om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, waaronder onder andere de verwerking van uw aankopen/bestellingen, kunnen we uw persoonsgegevens delen met externe serviceproviders die we inschakelen voor het leveren van diensten zoals datahosting, orderafhandeling, verwerking van betalingen, levering van producten, infrastructuurvoorziening, IT-services, e-mailleveringsdiensten, auditdiensten en andere soortgelijke diensten, om dergelijke derde partijen in staat te stellen deze diensten te verlenen. We kunnen je persoonsgegevens ook delen wanneer vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures; om onze klanten te beschermen en om de rechten of de eigendom van Gingers te beschermen. Met ondernemingen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gingers blijft wel verantwoordelijk voor die verwerkingen.

 

 1. Rechten van de betrokkene

1) Recht op inzage en verbetering

Conform de AVG heb je het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Verder hebt u recht op verbetering van de betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. Als u uw gegevens wenst te bekijken of te wijzigen, kan je dit doen door ons te contacteren op het hogervermelde e-mailadres of adres. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden.

 

2) Marketing

Zoals hoger reeds aangegeven kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien u niet langer door ons gecontacteerd wenst te worden, hebt u steeds het recht om u uit te schrijven voor toekomstige communicatie. Dit kan u door ons te contacteren op het hogervermelde e-mailadres of adres. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden.

 

3) Recht op gegevenswissing, beperking van verwerking, bezwaar en overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen kan u ons ook vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, onder andere indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op grond van uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming en uw deze toestemming wenst in te trekken en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat, uw bezwaar maakt tegen de verwerking of je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn. In de in de AVG bepaalde gevallen kan u ook de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verder hebt u het recht om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken te verkrijgen en aan een derde partij over te dragen.

Wenst u uw te beroepen op een van voormelde rechten, neem dan contact op met ons per e-mail op het hogervermelde e-mailadres of per post op het eveneens hogervermelde adres. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen we uw vragen om ons een identiteitsbewijs te bezorgen of beveiligingsvragen te beantwoorden. Gingers houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

u dient wel voor ogen te houden dat Gingers eventueel niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

 

4) Klachten

Indien uw vragen hebt rond de bescherming van uw persoonsgegevens of een klacht hebt omtrent de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan uw ons steeds contacteren per e-mail of per post via de hogervermelde contactgegevens. U kan ook steeds een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Telefoon: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be ) indien uw van mening bent dat je rechten inzake gegevensbescherming door Gingers niet gerespecteerd werden.

 

 1. Updates voor onze privacyverklaring:

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Gingers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij een bestelling of via het contactformulier op de stylingpagina.

WAAROM?

Gingers verwerkt uw gegevens om de door u gestelde vraag via het contactformulier te kunnen beantwoorden. Uw gegevens worden ook opgeslagen om mogelijk later nog contact met u op te nemen over ditzelfde onderwerp. Gingers verwerkt de minimaal noodzakelijke gegevens waaronder naam, adres en mailadres. U heeft het recht om uw gegevens te allentijde in te kijken, aan te passen of te verwijderen.

BEVEILIGING

Gingers beschermt uw gegevens op ernstige wijze en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de beveiliging, dan kunt u deze sturen naar info@giners.be.

BEWAARTERMIJN

Gingers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

GEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht over uw verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Privacycommissie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons toesturen. Dit kan via info@gingers.be. Gingers zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren. 

COOKIES

Wie is verantwoordelijk?

Gingers is verantwoordelijk voor de verwerking van de cookies die op uw apparaat worden gedownload wanneer u een van onze officiële websites bezoekt, en voor de toegang tot en verwerking van gegevens van datzelfde apparaat.

Wat is een cookie?

 Een cookie; is een klein tekstbestand dat wordt gedownload op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer of smartphone, wanneer uw onze websites bezoekt.  We gebruiken cookies en andere vergelijkbare technologieën om onze website efficiënt en veilig te laten werken en om de gepersonaliseerde gebruikerservaring te verbeteren.

Met cookies bedoelen we:

directe cookies en cookies van derden, trackingpixels en invoegtoepassingen, inclusief technologieën van derden, andere traceertechnologieën.

Alle cookies hebben een eigenaar, zo weet u van wie de cookie is. De eigenaar is het domein dat vermeld wordt in de cookie. Wanneer u onze website bezoekt, plaatsen we cookies op uw apparaat om verschillende redenen. Dergelijke cookies worden directe cookies genoemd. Cookies van andere eigenaars zoals socialemediaplatformen, advertentienetwerken of leveranciers van advertentietechnologie worden cookies van derden genoemd.

Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over onze cookies en de reden waarom we ze gebruiken.

Cookies uitschakelen

u kunt gemakkelijk voorkomen dat uw browser cookies aanvaardt; dit doet u door de cookie- instellingen van uw browser te configureren. Alle commerciële webbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies te beheren. Controleer uw webbrowser voor meer informatie over het verwijderen of uitschakelen van cookies enz. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, dan kan dat leiden tot een verminderde functionaliteit en een slechtere gebruikerservaring.   

Welke soorten cookies gebruiken we en waarom?

Onze cookies kunnen worden opgedeeld in vier categorieën:

Strikt noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk opdat u alle functies van onze site zou kunnen gebruiken en wij onze beloften kunnen nakomen. Deze cookies stellen u bijvoorbeeld in staat om de website te gebruiken en u aan te melden bij uw account zoals bedoeld. Zonder deze cookies werken sommige onderdelen van onze site en onze diensten niet zoals dat moet. We gebruiken ook cookies om u door te leiden naar de juiste website op basis van uw locatie en taal, en om beveiligingsbedreigingen en schadelijk gedrag te detecteren en te voorkomen.

Prestatiecookies

Prestatiecookies vertellen ons hoe u de site gebruikt en helpen ons om deze te verbeteren. Deze cookies tellen bijvoorbeeld het aantal bezoekers op onze website en volgen hoe bezoekers zich verplaatsen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de werking van onze site te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

Functionele cookies

Dankzij functionele cookies kan onze website uw voorkeuren bijhouden zodat u gemakkelijker uw inhoud op onze website kunt aanpassen. Dankzij dit soort cookies kunnen we producten en diensten tonen waarvan we denken dat ze interessant en relevant zijn voor

 1. Zo herkennen we u wanneer u terugkeert naar onze site en kunnen we uw de best mogelijke gebruikerservaring geven.

Marketingcookies

Marketingcookies vormen een essentieel onderdeel van de manier waarop we marketing aanbieden op onze sites. Dankzij deze cookies kunnen we onder andere meer relevante advertenties tonen door uw informatie, aanbiedingen en promoties te laten zien op basis van uw surfgedrag en de manier waarop u onze sites en apps hebt gebruik