Algemene voorwaarden 

 

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van

Gingers BV

BE0745.596.339

Luxemburgstraat 20

9140 Temse

(hierna genoemd “Gingers”)

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling en of het aanvaarden van een aanbod van Gingers

geeft u te kennen dat u de algemene voorwaarden hebt gekregen en gelezen en uitdrukkelijk met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Gingers behoudt zich het recht om éénzijdig voor de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan un. De versie van de voorwaarden die geldt voor uw bestelling is de versie die te vinden is op onze website op het moment van de plaatsing van uw bestelling.

 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke

voorwaarden of bedingen van derden niet door Gingers erkend. Deze algemene

voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling en elke aanbieding van Gingers.

 

1.4 Gingers garandeert dat het geleverde product conform is aan uw bestelling en voldoet aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.

 

1.5 Het feit dat producten of diensten op een bepaald tijdstip op onze website worden

aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten ten allen tijde verkrijgbaar

zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te

trekken.

  

  1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

2.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Gingers bestellingen

tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar),

ingeval van overmacht of er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan

wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na

plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder

kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft

gemaakt.

 

2.4 Aan de leveringsplicht van Gingers zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de

door Gingers geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan

huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot

volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen

kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

  1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke

maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen

van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW maar exclusief de

verzendingskosten.

 

  1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Art.   VI.47 .  van het

wetboek economisch recht, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder  opgave van reden te retouren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Gingers heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te

gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Gingers. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief

accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend, dit houdt

ondermeer in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen

(anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn

verwijderd.. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze

beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met

inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Gingers er zorg voor het geld

zo snel mogelijk terug te storten en dit op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald.dat

binnen 14 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige

aankoopbedrag exclusief de gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de

afnemer.

 

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming

van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. – Goederen of

diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop

 

de leverancier geen invloed heeft. – Goederen die volgens specificaties van de consument

zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. –

Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,

bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. – Audio- en video-

opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft

verbroken. – De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen

en loterijen.

 

4.4 . Als je de gehele bestelling terugstuurt en hiervoor al hebt betaald, ontvang je het

bedrag inclusief de standaard verzendkosten van maar exclusief de kosten voor het

terugsturen terug, mocht je die gemaakt hebben. Mocht je bepaalde artikelen willen

behouden en slechts een deel van de bestelling willen annuleren, worden de verzendkosten

niet vergoed. Ten allen tijde is Indien de consument die gebruikt maakt van zijn

herroepingsrecht, verantwoordelijk voor de kosten voor retourzending.

 

 4.5 Eens een bestelling is geplaatst via de website en deze door Gingers is ontvangen, is

het derhalve niet meer mogelijk deze te wijzigen.

 

4.6 Wij vragen u om ons eventuele gebreken of defecten te melden binnen de 2 weken van

de vaststelling ervan. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na

de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het

tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds

bij de levering aanwezig was.

 

  1. Kleuren en afmetingen

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten,

waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.  De kleur

die u ziet is afhankelijk van uw computersysteem en we kunnen niet garanderen dat uw

computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

De afmetingen van een item op onze website zijn slechts richtwaarden om u een beter

inzicht te geven in het model of de pasvorm van dat specifieke item en geen een absolute

garantie van de feitelijke afmetingen van het item dat uw ontvangt. De uiteindelijke

afmetingen van een item kunnen variëren afhankelijk van het materiaal dat wordt gebruikt bij de productie.

 

  1. Overdracht

Gingers behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.

 

  1. Scheidbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een

rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

 

  1. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op onze

website berusten bij Gingers. Ieder gebruik van onze website of de inhoud daarvan, inclusief

het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor uw

eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Gingers.

 

9.. Gegevensbeheer

9.1 Indien u een bestelling plaatst bij Gingers, dan worden uw gegevens opgenomen in het

klantenbestand van Gingers. Gingers tracht zich te allen tijde te handelen in

overeenstemming met houdt de algemene verordening gegevensbescherming en de wet

betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van

persoonsgegevenszicht. Zie ons Privacybeleid.

 

9.2 Gingers respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg

voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

  1. Aansprakelijkheid

10.1 Gingers is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten

ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de

aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

10.2 Ten allen tijde is onze maximale aansprakelijkheid jegens uw voor verliezen of schade

die zijn ontstaan op grond van je bestelling op onze website is beperkt tot het totale bedrag

van uw bestelling.  

 

  1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Gingers en koper, welke

niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het

arrondissement Gent kennis, tenzij Gingers er de voorkeur aan geeft het verschil aan de

bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Retourneren

Meld je retour aan door een mail te sturen naar info@gingers.be met  je naam,

ordernummer, product en met voorkeur (niet verplicht) ook de reden van retour. Meld zeker

‘Retourneren’ als onderwerp van de mail. 

Vervolgens kunt u de retour (op eigen kosten) terug sturen naar onderstaand postadres.

GINGERS

Luxemburgstraat 20

9140 Temse

 

Wij dienen de retour binnen 14 kalenderdagen ontvangen te hebben.

LET OP: item moet in goede staat terug geretourneerd worden, geen geur, kaartjes eraan.

We zullen het aankoopbedrag zo snel mogelijk terugstorten op jouw rekeningnummer.

Solden kunnen niet geretourneerd worden.